سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

پروفیل مبلی

شما در این بخش میتوانید قیمت پروفیل مبلی را با ضخامت و ابعاد مختلف مشاهده کنید.
پروفیل سبک
قیمت پروفیل ضخامت 0.5
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0/520*200/56 متریکارخانه1/86کیلوگرم54,546 تومان
پروفیل مبلی 12/5*12/5 ضخامت 0/512/5*12/50/56 متریکارخانه1/16کیلوگرم54,546 تومان
پروفیل مبلی 19*19ضخامت 0/519*190/56 متریکارخانه1/77کیلوگرم54,546 تومان
قیمت پروفیل ضخامت 0.6
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 0/630*500/66 متریکارخانه4/46کیلوگرم53,637 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 0/650*250/66 متریکارخانه4/19کیلوگرم53,637 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 0/650*100/66 متریکارخانه1/67کیلوگرم53,637 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0/640*400/66 متریکارخانه4/46کیلوگرم53,637 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 0/640*200/66 متریکارخانه3/35کیلوگرم53,637 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 0/640*100/66 متریکارخانه1/67کیلوگرم53,637 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0/630*300/66 متریکارخانه3/35کیلوگرم53,637 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 0/630*200/66 متریکارخانه2/79کیلوگرم53,637 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 0/630*100/66 متریکارخانه1/40کیلوگرم53,637 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 0/625*250/66 متریکارخانه2/79کیلوگرم53,637 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 0/625*100/66 متریکارخانه1/95کیلوگرم÷53,637 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 0/620*100/66 متریکارخانه1/56کیلوگرم53,637 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0/620*200/66 متریکارخانه2/23کیلوگرم53,637 تومان
پروفیل مبلی 12/5*12/5 ضخامت 0/612/5*12/50/66 متریکارخانه1/40کیلوگرم53,637 تومان
پروفیل مبلی 19*19ضخامت 0/619*190/66 متریکارخانه2/12کیلوگرم53,637 تومان
پروفیل مبلی 16*16ضخامت 0/616*160/66 متریکارخانه1/79کیلوگرم53,637 تومان
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 0/610*100/66 متریکارخانه1/12کیلوگرم53,682 تومان
قیمت پروفیل ضخامت 0.7
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 0/780*400/76 متریکارخانه7/81کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 0/760*400/76 متریکارخانه6/51کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 0/760*300/76 متریکارخانه5/86کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 0/760*200/76 متریکارخانه5/21کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 0/760*100/76 متریکارخانه2/60کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 0/750*500/76 متریکارخانه6/51کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 0/730*500/76 متریکارخانه5/21کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 0/750*250/76 متریکارخانه4/88کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 0/750*100/76 متریکارخانه1/95کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0/740*400/76 متریکارخانه5/21کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 0/740*200/76 متریکارخانه3/91کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 0/740*100/76 متریکارخانه1/95کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0/730*300/76 متریکارخانه3/91کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 0/730*200/76 متریکارخانه3/26کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 0/730*100/76 متریکارخانه1/63کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 0/725*250/76 متریکارخانه3/26کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 0/725*150/76 متریکارخانه3/42کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 0/725*100/76 متریکارخانه2/28کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 0/720*100/76 متریکارخانه1/82کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0/720*200/76 متریکارخانه2/60کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 0/719*190/76 متریکارخانه2/47کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 0/716*160/76 متریکارخانه2/08کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 0/714*200/76 متریکارخانه2/21کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 12/5*12/5 ضخامت 0/712/5*12/50/76 متریکارخانه1/63کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 0/710*100/76 متریکارخانه1/30کیلوگرم52,773 تومان
پروفیل مبلی 14*20 ضخامت 0/714*200/76 متریکارخانه2/21کیلوگرم52,728 تومان
قیمت پروفیل ضخامت 0.8
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 0/880*400/86 متریکارخانه8/93کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 0/860*400/86 متریکارخانه7/44کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 0/860*300/86 متریکارخانه6/70کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 0/860*200/86 متریکارخانه5/86کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 0/860*100/86 متریکارخانه2/98کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 0/850*500/86 متریکارخانه7/44کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 0/830*500/86 متریکارخانه5/95کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 0/850*250/86 متریکارخانه5/58کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 0/850*100/86 متریکارخانه2/23کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0/840*400/86 متریکارخانه5/95کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 0/840*200/86 متریکارخانه4/46کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 0/840*100/86 متریکارخانه2/23کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0/830*300/86 متریکارخانه5/02کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0/830*300/86 متریکارخانه4/46کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 0/830*200/86 متریکارخانه3/72کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 0/830*100/86 متریکارخانه1/86کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 0/825*250/86 متریکارخانه3/72کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 0/825*150/86 متریکارخانه3/91کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 0/825*100/86 متریکارخانه2/60کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 0/820*100/86 متریکارخانه2/08کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0/820*200/86 متریکارخانه2/98کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 0/819*190/86 متریکارخانه2/83کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 0/816*160/86 متریکارخانه2/38کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 0/814*200/86 متریکارخانه2/08کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 12/5*12/5 ضخامت 0/812/5*12/50/86 متریکارخانه1/86کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 0/810*100/86 متریکارخانه1/49کیلوگرم52,773 تومان
قیمت پروفیل ضخامت 0.9
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 0/980*400/96 متریکارخانه10/04کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 0/960*400/96 متریکارخانه8/73کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 0/960*300/96 متریکارخانه7/53کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 0/960*200/96 متریکارخانه6/70کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 0/960*100/96 متریکارخانه3/35کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 0/950*500/96 متریکارخانه8/37کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 0/930*500/96 متریکارخانه6/70کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 0/950*250/96 متریکارخانه6/28کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 0/950*100/96 متریکارخانه2/51کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0/940*400/96 متریکارخانه6/70کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 0/940*200/96 متریکارخانه5/02کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 0/940*100/96 متریکارخانه2/51کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0/930*300/96 متریکارخانه5/58کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 0/930*200/96 متریکارخانه14/19کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 0/930*100/96 متریکارخانه2/09کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 0/925*250/96 متریکارخانه14/19کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 0/925*150/96 متریکارخانه4/39کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 0/925*100/96 متریکارخانه2/93کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 0/920*100/96 متریکارخانه2/34کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0/920*200/96 متریکارخانه3/35کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 0/919*190/96 متریکارخانه3/18کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 0/916*160/96 متریکارخانه2/68کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 0/914*200/96 متریکارخانه2/85کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 12/5*12/5 ضخامت 0/912/5*12/50/96 متریکارخانه2/09کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 0/910*100/96 متریکارخانه1/67کیلوگرم52,773 تومان
قیمت پروفیل ضخامت 1
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 180*4016 متریکارخانه11/16کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 160*4016 متریکارخانه9/30کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 160*3016 متریکارخانه8/37کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 160*1016 متریکارخانه7/44کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 160*1016 متریکارخانه3/72کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 150*5016 متریکارخانه9/30کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 130*5016 متریکارخانه7/44کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 150*2516 متریکارخانه6/98کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 150*1016 متریکارخانه2/79کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 140*4016 متریکارخانه7/44کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 140*2016 متریکارخانه5/58کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 140*1016 متریکارخانه2/79کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 130*3016 متریکارخانه6/98کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 130*2016 متریکارخانه4/65کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 130*1016 متریکارخانه2/33کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 125*2516 متریکارخانه4/65کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 125*1516 متریکارخانه4/88کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 125*1016 متریکارخانه3/26کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 120*1016 متریکارخانه2/60کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 120*2016 متریکارخانه3/72کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 119*1916 متریکارخانه3/53کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 116*1616 متریکارخانه2/98کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 114*2016 متریکارخانه3/16کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 12/5*12/5 ضخامت 112/5*12/516 متریکارخانه2/33کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 110*1016 متریکارخانه1/86کیلوگرم52,773 تومان
قیمت پروفیل ضخامت 1.25
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1/2580*401/256 متریکارخانه13/95کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1/2560*401/256 متریکارخانه11/63کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1/2560*301/256 متریکارخانه10/46کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1/2560*201/256 متریکارخانه9/30کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 1/2560*101/256 متریکارخانه4/65کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1/2550*501/256 متریکارخانه11/63کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1/2530*501/256 متریکارخانه9/30کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 1/2550*251/256 متریکارخانه8/72کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 1/2550*101/256 متریکارخانه3/49کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1/2540*401/256 متریکارخانه9/30کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1/2540*201/256 متریکارخانه6/98کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 1/2540*101/256 متریکارخانه4/46کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1/2530*301/256 متریکارخانه6/98کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1/2530*201/256 متریکارخانه5/81کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 1/2530*101/256 متریکارخانه2/91کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1/2525*251/256 متریکارخانه5/81کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 1/2525*151/256 متریکارخانه6/10کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1/2525*101/256 متریکارخانه4/07کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1/2520*101/256 متریکارخانه3/26کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1/2520*201/256 متریکارخانه4/65کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 1/2519*191/256 متریکارخانه4/42کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 1/2516*161/256 متریکارخانه3/72کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 1/2514*201/256 متریکارخانه3/95کیلوگرم52,728 تومان
قیمت پروفیل ضخامت 1.5
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1/580*401/56 متریکارخانه16/74کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1/560*401/56 متریکارخانه13/95کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1/560*301/56 متریکارخانه12/56کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1/560*201/56 متریکارخانه11/16کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 1/560*101/56 متریکارخانه5/58کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1/550*501/56 متریکارخانه13/95کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1/530*501/56 متریکارخانه11/16کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 1/550*251/56 متریکارخانه10/46کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 1/550*101/56 متریکارخانه4/19کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1/540*401/56 متریکارخانه11/16کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1/540*201/56 متریکارخانه8/37کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 1/540*101/56 متریکارخانه4/19کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1/530*301/56 متریکارخانه8/37کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1/530*201/56 متریکارخانه6/98کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 1/530*101/56 متریکارخانه3/49کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1/525*251/56 متریکارخانه6/98یلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 1/525*151/56 متریکارخانه7/32کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1/525*101/56 متریکارخانه4/88کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1/520*101/56 متریکارخانه3/91کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1/520*201/56 متریکارخانه5/58کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 1/519*191/56 متریکارخانه5/30کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 1/516*161/56 متریکارخانه4/46کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 1/514*201/56 متریکارخانه4/75کیلوگرم52,728 تومان
قیمت پروفیل ضخامت 1.8
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1/880*401/86 متریکارخانه20/09کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1/860*401/86 متریکارخانه16/74کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1/860*301/86 متریکارخانه15/07کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1/860*201/86 متریکارخانه13/39کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 1/860*101/86 متریکارخانه6/70کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1/850*501/86 متریکارخانه16/74کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1/830*501/86 متریکارخانه13/39کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 1/850*251/86 متریکارخانه12/56کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 1/850*101/86 متریکارخانه5/02کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1/840*401/86 متریکارخانه13/39کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1/840*201/86 متریکارخانه10/04کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 1/840*101/86 متریکارخانه5/02کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1/830*301/86 متریکارخانه10/04کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1/830*201/86 متریکارخانه8/37کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 1/830*101/86 متریکارخانه14/19کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1/825*251/86 متریکارخانه8/37کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 1/825*151/86 متریکارخانه8/79کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1/8251/86 متریکارخانه5/86کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1/820*101/86 متریکارخانه4/69کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1/820*201/86 متریکارخانه6/70کیلوگرم52,728 تومان
قیمت پروفیل ضخامت 2
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 280*4026 متریکارخانه22/32کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 260*4026 متریکارخانه18/60کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 260*3026 متریکارخانه16/74کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 260*2026 متریکارخانه14/88کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 260*1026 متریکارخانه7/44کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 250*5026 متریکارخانه18/60کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 230*5026 متریکارخانه14/88کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 250*2526 متریکارخانه13/95کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 250*1026 متریکارخانه5/58کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 240*4026 متریکارخانه14/88کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 240*2026 متریکارخانه11/16کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 240*1026 متریکارخانه5/58کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 230*3026 متریکارخانه11/16کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 230*2026 متریکارخانه9/30کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 230*1026 متریکارخانه4/65کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 225*2526 متریکارخانه9/30کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 225*1526 متریکارخانه9/77کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 225*1026 متریکارخانه6/51کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 220*1026 متریکارخانه5/21کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 220*2026 متریکارخانه7/44کیلوگرم52,728 تومان

قیمت پروفیل مبلی و معرفی محصول: امروزه با تنوع در محصولات فولادی این نکته بسیار حائز اهمیت است که کاربر قرار است به چه نحو و در چه شرایطی از محصول خریداری شده استفاده کند.
در این بخش سعی داریم به یکی از محصولات بسیار کاربردی شرکت خاور صنعت هما یعنی پروفیل سبک (مبلی) یا همان پروفی روغنی و قیمت پروفیل مبلی که در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد بپردازیم.

پروفیل سبک
تولید انواع پروفیل

پروفیل مبلی چیست؟

پروفیل ها انواع مختلف و گسترده ای دارند که با توجه به نحوه تولید و جنس ورق مورد استفاده از یکدیگر متمایز میشوند. شرکت خاور صنعت هما از بزرگترین تولید کنندگان پروفیل مبلی است، این مقاطع فولادی به پروفیل روغنی نیز شهرت دارند و از این رو به این مقاطع فولادی پروفیل روغنی گفته میشود که از ورق های روغنی با نورد سرد تولید میشود.

پروفیل مبلی چیست؟
پروفیل مبلی تولید شده در کارخانه خاور صنعت هما

شکل پروفیل مبلی

شکل پروفیل مبلی در ابعاد و اشکال مختلفی روانه بازار میشوند و از این نظر جزو متنوع ترین مقاطع فولادی به شمار میروند. شکل پروفیل های مبلی به طور عمده یا مربع است یا مستطیل.

شکل پروفیل مبلی
پروفیل مبلی تولید شده در کارخانه خاور صنعت هما

جنس پروفیل مبلی

پروفیل های مبلی، بسته به کاربردی که از آن انتظار میرود با مواد اولیه مختلفی ساخته میشوند که از جمله آنها میتوان به آلمینیوم، مس، ورق های سنگین و ورق های روغنی اشاره کرد. کاربر با توجه به شرایط و نحوه استفاده میتواند انواع آن را انتخاب کند.

جنس پروفیل مبلی
پروفیل مبلی تولید شده در کارخانه خاور صنعت هما

کاربرد پروفیل مبلی

همانطور که قبلا گفته شد پروفیل های مبلی از جمله پر مصرف ترین مقاطع فولادی هستند، حال ما در این بخش به اختصار به چند مورد از عمده مصرف این محصول می پردازیم.

صنعت ساخت و ساز ساختمان: برای ساخت نرده جلوی تراس، نرده دو طرف پله‌ ها، حفاظ و اسکلت تاشو یا ثابت سایبان. همچنین برخی از بخش‌ های دکوراسیون داخلی که وزن سقف بر روی آنها قرار نمی‌ گیرد.

صنعت دوچرخه‌ سازی: برای ساخت بخش‌ هایی از بدنه دوچرخه و لوازم جانبی آن

صنایع تسلیحاتی: ساخت برخی از بخش‌ های خودروهای جنگی، اسلحه، سازه‌ های دفاع هوابرد

صنعت خودروسازی: برای تولید اگزوز، بخش‌ هایی از بدنه و فرمان خودرو‌ها و….

 صنعت لوازم خانگی: ساخت بخش‌ های مختلف و ظریف‌ تر لوازم خانگی برقی بزرگ و کوچک، برخی ملزومات منزل مانند دسته تی یا جاروی بلند، نردبان، رخت‌ آویز قابل حمل، چوب لباس و….

به طور کلی در هر صنعتی که به ساخت سازه‌ های فولادی سبک با ضخامت کم و سطح مقطع مستطیل یا مربع نیاز باشد، می‌ توان از این نوع پروفیل‌ ها استفاده کرد.

کاربرد پروفیل مبلی

روند تولید پروفیل مبلی در شرکت خاور صنعت هما

واحد نواربری ورق: کلاف ورق روغنی به صورت اتوماتیک به عرض مورد نیاز بریده می شود.

واحد کلاف جمع کن: ورق نواربری شده مجددا به صورت رول در می آید.

واحد شکل دهی: ابتدا عبور از دو غلتک با نیروی بسیار زیاد برای صاف کردن ورق و گرفتن کلیه اعوجاج ها صورت می گیرد و سپس قرار گرفتن در مسیر مجموعه ای از قالب ها که به تدریج نوارهای ورق روغنی را به شکل مورد نیاز در می آورند. در واحد های شکل دهی معمولا ورق ابتدا به صورت لوله در می آید و پس از آن به شکل های مستطیل و یا مربع فرم دهی می شود.

واحد جوشکاری: درز ایجاد شده در پروفیل با روش جوشکاری فرکانس بالا جوش داده می شود.

واحد خنک کاری: قسمت جوش داده شده برای داشت خواص مکانیکی مناسب می بایست با سرعت متوسطی سرد شوند تا بیش از حد نرم و یا ترد نشوند.

واحد برش: شاخه های شش متری پروفیل تولید شده برش داده و بسته بندی می گردند.در مرحله آخر مقطع تولید شده به طول شیش متر برش خورده و پس از کنترل کیفیت و تایید نهایی به انبار شرکت منتقل می شود.

مزیت های پروفیل مبلی

قطعا این حجم از استفاده از پروفیل های مبلی و محبوبیت آن نزد صنعتگران بی دلیل نبوده و این مقاطع فولادی دارای ویژگی های خاصی است که آن را از دیگر مقاظع فولادی متمایز می کند در ادامه به چند مورد آن می پردازیم:

  1. ابعاد ضلعی بسیار بالایی دارند: این نوع پروفیل در ابعاد بسیار گوناگونی تولید می شود تا مشتری بسته به نیاز خود اقدام به خردد آن کند، شرکت خاور صنعت هما ابعاد بسیار متنوعی از این محصول پر کاربرد را در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد.
  1. قابلیت کشش و خمکاری: از این نوع مقاطع فولادی در ساخت وسایل و تزئینات هنری نیز استفاده میشود دقیقا به همین دلیل که این محصول میتواند تا اندازه دلخواه ما خم شود و قابلیت کششی داشته باشد.
  1. قابلیت آبکاری دارند : این نوع از مقاطع فولادی به خودی خود براق است ولی برای جلوه بیشتر و اضافه کردن ویژگی های دیگر به فلز، این مقطع فولادی قابلیت آبکاری را دارد.
  1. قابل رنگ آمیزی هستند: سطح صیقلی و یکنواخت این محصول به کاربر اجازه میدهد تا در صورت نیاز اقدام به رنگ آمیزی آن نیز بکند.
  1. مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی: به دلیل دارا بودن سطح روغنی، این محصول نسبت به ورق های سیاه از مقاومت بالا تری در برابر رطوبت برخوردار است.
  1. تنوع بالا از نظر ضخامت: رنج گستردگی ضخامت این نوع از ورق های فولادی (نورد سرد) بسیار زیاد است به طوری که از 0.6 تا 1.5 میلیمتر متغیر است و در شرکت خاور صنعت هما تولید میشود و قابل سفارش است.

ابعاد پروفیل مبلی

همانطور که پیش تر نیز گفته شد پروفیل های مبلی از جمله متنوع ترین مقاطع فولادی به شمار میروند، و شرکت خاور صنعت هما با نظر به این که همواره در تلاش برای جلب رضایت مشتری است بیش از 25 سایز مختلف  از پروفیل های مبلی را به بازار عرضه کرده است.

سایز لوله مبلی
سایز لوله مبلی

ضخامت پروفیل مبلی

به دلیل پر استفاده بودن پروفیل های مبلی در صنایع مختلف شرکت خاور صنعت هما اقدام به تولید پروفیل های مبلی از ضخامت 5/0 میلیمتر تا 2 میلیمتر را کرده است.

ضخامت لوله مبلی
ضخامت لوله مبلی

جدول وزنی پروفیل مبلی

جدول وزنی قوطی روغنی
جدول وزنی قوطی روغنی با ابعاد و ضخامت های متفاوت

تاریخچه پروفیل مبلی

پروفیل اولین بار در سال 1830 در انگلستان ابداع شد. فردی به نام whitehouse اولین بار اقدام به تولید قوطی فلزی کرد. پس از شروع جنگ جهانی اول و نیاز کشور ها به آلیاژ جدید و مناسب پروفیل های مبلی کم کم روی کار آمدند و توسط مردم در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار گرفتند.

عوامل تاثیر گزار روی قیمت پروفیل مبلی

قیمت پروفیل مبلی نیز مانند دیگر مقاطع فولادی در گذر زمان و بسته به شرایط دستخوش تغییرات میشود و دارای نوسان می باشد. البته سوای شرایط که به نوعی تعیین کننده قیمت نهایی محصول هستند، ماده اولیه، کیفیت ساخت و نوع ساخت نیز در ارزش گذاری این محصول دخیل هستند، شرکت خاور صنعت هما همواره بر این بوده است تا با استفاده از مواد اولیه با کیفیت، محصولی با کیفیت و با قیمت مناسب را در اختیار مصرف کنندگان خود قرار دهد.

فروش پروفیل مبلی

شرکت خاور صنعت هما برای جلب رضایت مشتریان خود و همچنین آسان نمودن فرایند خرید و مقایسه محصولات امکان خرید اینترنتی را برای مشتریان خود فراهم کرده است.

قیمت لحظه ای و شفاف، تضمین کیفیت محصول، مشاوره با تیم حرفه ای و با تجربه  شرکت خاور صنعت هما و امکان تحلیل و بررسی داده های بازار همگی مولفه های مورد نیاز یک خرید مطمئن و آسان مقاطع فولادی است که خاور صنعت هما تمامی این موارد را برای شما به ارمغان آورده است.

اطلاعات بیشتر ...