سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

لوله بیضی

در این بخش شما میتوانید قیمت لوله بیضی با ضخامت و ابعاد مختلف را مشاهده کنید.

لوله بیضی
قیمت لوله بیضی صخامت 0.8
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله بیضی 11*54 ضخامت 0/811*540/86 متریکارخانه7/59کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 32*50 ضخامت 0/832*500/86 متریکارخانه9/58کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 19*47 ضخامت 0/819*470/86 متریکارخانه7/71کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 23*45 ضخامت 0/823*450/86 متریکارخانه8/69کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 21*41 ضخامت 0/821*410/86 متریکارخانه7/24کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 26*40 ضخامت 0/826*400/86 متریکارخانه7/71کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*40 ضخامت 0/820*400/86 متریکارخانه7/01کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 22*38 ضخامت 0/822*380/86 متریکارخانه7/01کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*37 ضخامت 0/820*370/86 متریکارخانه6/66کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 16*31 ضخامت 0/831*160/86 متریکارخانه5/49کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 15*30 ضخامت 0/830*150/86 متریکارخانه5/26کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 18/9*26/3 ضخامت 0/826/3*18/90/86 متریکارخانه7/17کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 15*26 ضخامت 0/815*260/86 متریکارخانه5/62کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 12*25 ضخامت 0/812*250/86 متریکارخانه4/32کیلوگرم49,100 تومان
قیمت لوله بیضی صخامت 0.9
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله بیضی 11*54 ضخامت 0/911*540/96 متریکارخانه7/59کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 32*50 ضخامت 0/932*500/96 متریکارخانه10/78کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 19*47 ضخامت 0/919*470/96 متریکارخانه8/67کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 23*45 ضخامت 0/923*450/96 متریکارخانه9/78کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 21*41 ضخامت 0/921*410/96 متریکارخانه8/15کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 26*40 ضخامت 0/926*400/96 متریکارخانه8/67کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*40 ضخامت 0/920*400/96 متریکارخانه7/88کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 22*38 ضخامت 0/922*380/96 متریکارخانه7/88کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*37 ضخامت 0/920*370/96 متریکارخانه7/49کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 16*31 ضخامت 0/931*160/96 متریکارخانه6/18کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 15*30 ضخامت 0/930*150/96 متریکارخانه5/91کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 18/9*26/3 ضخامت 0/926/3*18/90/96 متریکارخانه8/07کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 15*26 ضخامت 0/915*260/96 متریکارخانه6/32کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 12*25 ضخامت 0/912*250/96 متریکارخانه4/86کیلوگرم49,100 تومان
قیمت لوله بیضی صخامت 1
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله بیضی 11*54 ضخامت 111*5416 متریکارخانه9/49کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 32*50 ضخامت 132*5016 متریکارخانه11/97کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 19*47 ضخامت 119*4716 متریکارخانه9/64کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 23*45 ضخامت 123*4516 متریکارخانه10/86کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 21*41 ضخامت 121*4116 متریکارخانه9/05کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 26*40 ضخامت 126*4016 متریکارخانه9/64کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*40 ضخامت 120*4016 متریکارخانه8/76کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 22*38 ضخامت 122*3816 متریکارخانه8/76کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*37 ضخامت 120*3716 متریکارخانه8/32کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 16*31 ضخامت 131*1616 متریکارخانه6/86کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 15*30 ضخامت 130*1516 متریکارخانه6/55کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 18/9*26/3 ضخامت 126/3*18/916 متریکارخانه8/97کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 15*26 ضخامت 115*2616 متریکارخانه7/02کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 12*25 ضخامت 112*2516 متریکارخانه5/40کیلوگرم49,100 تومان
قیمت لوله بیضی صخامت 1.25
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله بیضی 11*54 ضخامت 1/2511*541/256 متریکارخانه11/86کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 32*50 ضخامت 1/2532*501/256 متریکارخانه14/97کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 19*47 ضخامت 1/2519*471/256 متریکارخانه12/05کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 23*45 ضخامت 1/2523*451/256 متریکارخانه13/58کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 21*41 ضخامت 1/2521*411/256 متریکارخانه11/32کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 26*40 ضخامت 1/2526*401/256 متریکارخانه9/64کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*40 ضخامت 1/2520*401/256 متریکارخانه10/95کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 22*38 ضخامت 1/2522*381/256 متریکارخانه10/95کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*37 ضخامت 1/2520*371/256 متریکارخانه10/40کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 16*31 ضخامت 1/2531*161/256 متریکارخانه8/58کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 15*30 ضخامت 1/2530*151/256 متریکارخانه8/21کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 18/9*26/3 ضخامت 1/2526/3*18/91/256 متریکارخانه11/21کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 15*26 ضخامت 1/2515*261/256 متریکارخانه8/78کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی12*25 ضخامت 1/2512*251/256 متریکارخانه6/75کیلوگرم49,100 تومان
قیمت لوله بیضی صخامت 1.5
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله بیضی 11*54 ضخامت 1/511*541/56 متریکارخانه14/24کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 32*50 ضخامت 1/532*501/56 متریکارخانه17/96کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 19*47 ضخامت 1/519*471/56 متریکارخانه14/45کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 23*45 ضخامت 1/523*451/56 متریکارخانه16/29کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 21*41 ضخامت 1/521*411/56 متریکارخانه13/58کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 26*40 ضخامت 1/526*401/56 متریکارخانه14/45کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*40 ضخامت 1/520*401/56 متریکارخانه13/14کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 22*38 ضخامت 1/522*381/56 متریکارخانه13/14کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*37 ضخامت 1/520*371/56 متریکارخانه12/48کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 16*31 ضخامت 1/531*161/56 متریکارخانه10/29کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 15*30 ضخامت 1/530*151/56 متریکارخانه8/58کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 18/9*26/3 ضخامت 1/526/3*18/91/56 متریکارخانه13/43کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 15*26 ضخامت 1/515*261/56 متریکارخانه10/53کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 12*25 ضخامت 1/512*251/56 متریکارخانه8/10کیلوگرم49,100 تومان
قیمت لوله بیضی صخامت 1.8
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله بیضی 11*54 ضخامت 1/811*541/86 متریکارخانه17/08کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 32*50 ضخامت 1/832*501/86 متریکارخانه21/55کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 19*47 ضخامت 1/819*471/86 متریکارخانه17/35کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 23*45 ضخامت 1/823*451/86 متریکارخانه19/55کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 21*41 ضخامت 1/821*411/86 متریکارخانه16/29کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 26*40 ضخامت 1/826*401/86 متریکارخانه17/35کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*40 ضخامت 1/820*401/56 متریکارخانه15/77کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 22*38 ضخامت 1/822*381/86 متریکارخانه15/77کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*37 ضخامت 1/820*371/86 متریکارخانه14/98کیلوگرم49,100 تومان
قیمت لوله بیضی صخامت 2
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله بیضی 11*54 ضخامت 211*5426 متریکارخانه18/98کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 32*50 ضخامت 232*5026 متریکارخانه23/95کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 19*47 ضخامت 219*4726 متریکارخانه19/27کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 23*45 ضخامت 223*4526 متریکارخانه21/73کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 21*41 ضخامت 221*4126 متریکارخانه18/11کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 26*40 ضخامت 226*4026 متریکارخانه19/27کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*40 ضخامت 220*4026 متریکارخانه17/52کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 22*38 ضخامت 222*3826 متریکارخانه17/52کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*37 ضخامت 220*3726 متریکارخانه16/65کیلوگرم49,100 تومان

در این بخش به توضیحاتی در مورد لوله بیضی و کارایی آن در صنعت فولاد و قیمت لوله بیضی میپردازیم:

لوله بیضی
تولید لوله بیضی روغنی

امروزه با گسترده شدن نیاز مردم و صنعتگران به مقاطع فولادی شرکت‌های تولیدکننده نیز درصدد رفع این نیاز ها بر آمدند و محصولات متنوع و گسترده‌ای از فولاد را تولید و روانه بازار کرده اند. از مهم ترین این محصولات می توان به لوله بیضی اشاره کرد. شرکت‌خاورصنعت‌هما از جمله بزرگترین تولید کنندگان لوله‌ سبک بیضی در ابعاد و ضخامت‌های مختلف می باشد.

لوله بیضی چیست؟

لوله بیضی از انواع مقاطع فلزی می باشد که با سطح مقطع بیضی تولید و عرضه میشود. نام دیگر این محصول لوله سبک بیضیلوله روغنی بیضی و لوله مبلی بیضی است زیرا که ورق استفاده شده در این محصولات از نورد سرد و پوششی از روغن است که ویژگی‌های منحصر به فردی را به این محصول داده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

شاخه های لوله بیضی در انبار شرکت خاور صنعت هما
لوله بیضی تولید شده در شرکت خاور صنعت هما

شکل لوله‌های بیضی شکل

این لوله‌ با سطح مقطع بیضی شکلی که دارد به خوبی در موارد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند، ظاهر زیبای لوله‌های بیضی یا لوله OVAL باعث کاربرد زیاد آن در بسیاری از صنایع شده است.

تصویر شکل لوله بیضی
لوله بیضی تولید شده در کارخانه خاور صنعت هما

جنس این نوع لوله

لوله روغنی بیضی بسته به کاربردی که از آن انتظار میرود با مواد اولیه مختلفی ساخته میشوند که از جمله آنها میتوان به آلمینیوم، ورق‌های سنگین و ورق‌های روغنی اشاره کرد. کاربر با توجه به شرایط و نحوه استفاده میتواند انواع آن را انتخاب کند.

کاربرد لوله سبک بیضی

لوله سبک بیضی به دلیل شکل ظاهری خاص خود و ویژگی‌های شیمیایی و مکانیکی در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند که به اختصار به چند مورد از آن اشاره میشود:

 1.  موارد تزئینی:

  در ساخت لوازم خانگی زینتی مانند لوستر و میز تلوزیون به کار میرود.

 1. میز و صندلی اداری:

  در ساخت پایه‌های میز و صندلی اداری به دلیل شکل بیضی و مقاومت خوب نسبت به قیمت کاربرد دارد.

 1. ساخت تابلو در فعالیت‌های تبلیغاتی:

  از این مقطع فولادی در تابلوهای تبلیغاتی در ابعاد بزرگ استفاده می شود به دلیل سطح مقطع مناسب و فرم ظاهری خاص گزینه مناسبی برای قاب بنرهای بزرگ تبلیغاتی می باشد.

 1. صنعت دوچرخه‌ سازی:

  برای ساخت بخش‌هایی از بدنه دوچرخه و لوازم جانبی آن

 1.  موارد دیگر:

  برای ساخت نرده‌های روی پل‌های متحرک و ثابت و برای ساخت برخی از قسمت‌های کانکس یا کانتینر که به قاب یا چهارچوب فولادی سبک نیاز دارند. و در ساخت لوازم هنری مثل مجسمه‌های فلزی یا نیمه فلزی، قاب و سازه‌های فلزی سبک.

کاربرد لوله بیضیمراحل تولید لوله

روش استاندارد تولید لوله‌ها می‌باشد که این روش، رایج‌‌ترین روش‌ تولید لوله‌های بیضی شکل در کارخانجات نورد و پروفیل است.

 1. طی فرآیندی موسوم به برش رول به رول، رول‌‌های استاندارد ورق (با عرض‌های بین ۱ تا ۱.۲۵ میلی متر) به چندین رول با عرض‌‌های کمتر (برابر با محیط لوله) برش می‌خورند.
 2. در مرحله دوم ورق‌‌های برش خورده را وارد دستگاه شکل‌دهی (فرمینگ) می‌کنند تا شکل کلی لوله حاصل شود.
 3. در مرحله سوم تولید، درز ورق ها را جوش می‌دهند تا یک لوله خام بدست آید.
 4. مرحله چهارم اضافات این جوش‌ کاری زدوده شده و صیقل می‌خورد. در نهایت لوله را در اندازه‌ دلخواه برش داده میشود و پس از کنترل کیفیت به انبار شرکت منتقل می شود .
تولید لوله بیضی
شرکت خاور صنعت هما تولید کننده انواع لوله و پروفیل در شکل های متفاوت

مزیت لوله روغنی بیضی

 1. قاومت در برابر کشش و خم کاری:

  به دلیل استفاده از ورق‌های روغنی لوله مبلی بیضی مقاومت بالایی در برابر کشش و خم کاری دارد که همین ویژگی سبب شده تا از این مقطع فولادی در تولیدات تزئینی استفاده شود.

 2. تنوع ابعاد:

  شرکت خاور صنعت هما با استفاده از ماشین آلات روز دنیا توانسته رنج گسترده ای از ابعاد و ضخامت‌های مختلف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.

 3. مقاومت در برابر رطوبت:

  به دلیل وجود لایه روغنی بر روی ورق‌های استفاده شده برای ساخت لوله روغنی بیضی این محصول در برابر رطوبت مقاومت خوبی از خود نشان میدهد.

 1. جوش پذیری بالا:

  از دیگر ویژگی‌های خوب لوله مبلی بیضی می توان به جوش پذیری بالای آن اشاره کرد که کار کردن با آن را برای مصرف کنندگان راحت تر و سریع تر میکند.

 1. قیمت به صرفه:

  در آخر این بخش، به این نکته هم اشاره کنیم که قیمت هر کیلو از وزن پروفیل مبلی نسبت به پروفیل سنگین، بیشتر است. با این همه، قیمت تمام‌ شده هر شاخه از آن، با توجه به وزن کمتر، پائین‌ تر تمام می‌ شود.

ابعاد لوله مبلی بیضی

شرکت خاور صنعت هما با در نظر گرفتن نیاز‌های گسترده مصرف کنندگان لوله مبلی بیضی اقدام به تولید این مقطع فولادی در ابعاد گوناگون کرده است تا رنج گسترده ای از نیازهای مشتریان خود را پاسخگو باشد. محصولات لوله سبک بیضی شرکت خاور صنعت هما در 14 سایز مختلف قابل خریداری است.

ضخامت لوله بیضی

به دلیل استفاده‌های گوناگون از لوله بیضی در صنایع مختلف شرکت خاور صنعت هما اقدام به تولید لوله مبلی بیضی از ضخامت 8/0 تا 2 میلی متر را کرده است. ضخامت ورق بالا تر نشان دهنده مقاومت بیشتر لوله مبلی در برابر وزن وارده میباشد. از لوله بیضی‌های با ضخامت ورق کمتر  معمولا در کارهای هنری استفاده میشود.

جدول وزنی لوله بیضی

در این بخش شما میتوانید وزن یک شاخه 6 متری لوله های بیضی شکل را مشاهده کنید:

جدول وزنی لوله بیضی
جدول وزنی لوله بیضی با ابعاد و ضخامت های متفاوت

برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید

تاریخچه لوله بیضی

استفاده از لوله و پروفیل‌ها در ایران به بعد از جنگ جهانی دوم باز میگردد، در آن زمان شرایط مناسب نسبی در کشور حاکم بود و با افزایش روز افزون جمعیت ایران در آن زمان و تلاش دولت برای هم سو کردن زیر ساخت‌های داخلی با کشورهای پیشرفته دنیا، نیاز به این مقاطع فولادی در کشور احساس میشد. مردم آن روزگار با دیدن مزیت‌های بیشمار مقاطع فولادی در ساخت و ساز نسبت به چوب ، استفاده از این محصولات فولادی در  کشور فزونی گرفت. در مرحله اول دولت وقت اقدام به وارد کردن این مقاطع فولادی از کشورهای صنعتی کرد و پس از مدتی کم کم کارخانه‌های تولیدی لوله و پروفیل در کشور احداث شدند تا جواب گوی نیاز‌های مردم باشند.

عوامل تاثیر گزار روی قیمت لوله بیضی

تعیین قیمت مقاطع فولادی به عوامل مختلفی بستگی دارد که به چند مورد از آن اشاره میکنیم.

 1. عرضه و تقاضا:

  اساس تعیین قیمت در تمامی محصولات عرضه و تقاضا است و صنعت فولاد کشور هم از این قاعده مستثنی نیست، هرچند در کشور ما در بسیاری از موارد اقتصاد کاملا بسته است و قیمت گذاری ها دستوری انجام می شود اما با این وجود عرضه و تقاضا نیز بر تغییر قیمت ها بی تاثیر نیست. به عنوان نمونه معمولا در تابستان که به دلیل افزایش ساخت و ساز تقاضا برای مقاطع فولادی بیشتر است، قیمت این محصولات نیز افزایش می یابد.

 1. سیاست‌های دولت:

  تصمیمات دولت در خصوص صنعت فولاد همواره تاثیراتی بر بازار داشته است. به عنوان مثال در بعضی مواقع دولت تصمیم می گیرد تا سهم زیادی از  محصول خاصی را صادر کند یا برعکس که این نوع سیاست ها بر قیمت ها تاثیز گذارند.

 1. هزینه حمل و نقل:

  از آنجایی که کشور ما، کشور پهناوری است بخشی از هزینه تمام شده محصول مربوط هزینه‌های حمل و نقل میشود. در برخی مواقع لوله‌های فولادی مورد نیاز در کشور به طور مستقیم از خارج ایران وارد می شود که باید هزینه‌های حمل آن محاسبه و پرداخت گردد. و با افزایش تعرفه حمل و نقل قیمت لوله بیضی نیز افزایش میابد.

فروش لوله بیضی

شرکت خاور صنعت هما برای جلب رضایت مشتریان خود و همچنین آسان نمودن فرآیند خرید و مقایسه محصولات امکان خرید اینترنتی را برای مشتریان خود فراهم کرده است.

قیمت لحظه ای و شفاف، تضمین کیفیت محصول، مشاوره با تیم حرفه ای و با تجربه  شرکت خاور صنعت هما و امکان تحلیل و بررسی داده‌های بازار همگی مولفه‌های مورد نیاز یک خرید مطمئن و آسان مقاطع فولادی است که خاور صنعت هما تمامی این موارد را برای شما به ارمغان آورده است.

اطلاعات بیشتر ...