سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت پروفیل مبلی با ضخامت 0/6

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 0/630*500/66 متریکارخانه4/46کیلوگرم50,910 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 0/650*250/66 متریکارخانه4/19کیلوگرم50,910 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 0/650*100/66 متریکارخانه1/67کیلوگرم50,910 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0/640*400/66 متریکارخانه4/46کیلوگرم50,910 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 0/640*200/66 متریکارخانه3/35کیلوگرم50,910 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 0/640*100/66 متریکارخانه1/67کیلوگرم50,910 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0/630*300/66 متریکارخانه3/35کیلوگرم50,910 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 0/630*200/66 متریکارخانه2/79کیلوگرم50,910 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 0/630*100/66 متریکارخانه1/40کیلوگرم50,910 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 0/625*250/66 متریکارخانه2/79کیلوگرم50,910 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 0/625*100/66 متریکارخانه1/95کیلوگرم÷50,910 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 0/620*100/66 متریکارخانه1/56کیلوگرم50,910 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0/620*200/66 متریکارخانه2/23کیلوگرم50,910 تومان
پروفیل مبلی 12/5*12/5 ضخامت 0/612/5*12/50/66 متریکارخانه1/40کیلوگرم50,910 تومان
پروفیل مبلی 19*19ضخامت 0/619*190/66 متریکارخانه2/12کیلوگرم50,910 تومان
پروفیل مبلی 16*16ضخامت 0/616*160/66 متریکارخانه1/79کیلوگرم50,910 تومان
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 0/610*100/66 متریکارخانه1/12کیلوگرم50,960 تومان