سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله مبلی با ضخامت 0/7

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله مبلی 50 ضخامت 0/7500/76 متریکارخانه5/11کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 0/7480/76 متریکارخانه4/91کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 0/7460/76 متریکارخانه4/70کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 0/7450/76 متریکارخانه4/60کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 0/7420/76 متریکارخانه4/29کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 0/7400/76 متریکارخانه4/09کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 0/7380/76 متریکارخانه3/88کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 0/7360/76 متریکارخانه3/68کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 0/7350/76 متریکارخانه3/58کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 0/7320/76 متریکارخانه3/27کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 0/7300/76 متریکارخانه3/07کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 0/7280/76 متریکارخانه2/86کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 0/7250/76 متریکارخانه2/56کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 0/7220/76 متریکارخانه2/25کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 0/7200/76 متریکارخانه2/04کلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 0/7190/76 متریکارخانه1/94کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 0/7180/76 متریکارخانه1/74کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 0/7160/76 متریکارخانه1/64کیلوگرم50,050 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 0/7140/76 متریکارخانه1/43کیلوگرم50,050 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 0/7130/76 متریکارخانه1/33کیلوگرم50,050 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 0/7120/76 متریکارخانه1/23کیلوگرم50,050 تومان
لوله مبلی 10 ضخامت 0/7100/76 متریکارخانه1/02کیلوگرم50,910 تومان