سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت پروفیل مبلی با ضخامت 1/5

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1/580*401/56 متریکارخانه16/74کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1/560*401/56 متریکارخانه13/95کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1/560*301/56 متریکارخانه12/56کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1/560*201/56 متریکارخانه11/16کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 1/560*101/56 متریکارخانه5/58کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1/550*501/56 متریکارخانه13/95کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1/530*501/56 متریکارخانه11/16کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 1/550*251/56 متریکارخانه10/46کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 1/550*101/56 متریکارخانه4/19کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1/540*401/56 متریکارخانه11/16کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1/540*201/56 متریکارخانه8/37کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 1/540*101/56 متریکارخانه4/19کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1/530*301/56 متریکارخانه8/37کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1/530*201/56 متریکارخانه6/98کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 1/530*101/56 متریکارخانه3/49کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1/525*251/56 متریکارخانه6/98یلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 1/525*151/56 متریکارخانه7/32کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1/525*101/56 متریکارخانه4/88کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1/520*101/56 متریکارخانه3/91کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1/520*201/56 متریکارخانه5/58کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 1/519*191/56 متریکارخانه5/30کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 1/516*161/56 متریکارخانه4/46کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 1/514*201/56 متریکارخانه4/75کیلوگرم49,100 تومان