سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

لوله مبلی

کاربر گرامی در این بخش میتوانید قیمت لوله مبلی را با ضخامت و ابعاد مختلف مشاهده کنید.

لوله مبلی
قیمت لوله ضخامت0.3
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)قیمتعملیات
لوله مبلی 20 ضخامت 0/3200/36 متریکارخانه0/8855,910 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 0/3190/36 متریکارخانه0/8355,910 تومان
قیمت لوله ضخامت0.4
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)قیمتعملیات
لوله مبلی 22 ضخامت 0/4220/46 متریکارخانه1/2854,550 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 0/4200/46 متریکارخانه1/1754,550 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 0/4190/46 متریکارخانه1/1154,550 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 0/4160/46 متریکارخانه0/9354,570 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 0/4140/46 متریکارخانه0/8254,590 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 0/4130/46 متریکارخانه0/7654,590 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 0/4120/46 متریکارخانه0/7054,590 تومان
لوله مبلی 10 ضخامت 0/4100/46 متریکارخانه0/6055,460 تومان
قیمت لوله ضخامت0.5
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)قیمتعملیات
لوله مبلی 25 ضخامت 0/5250/56 متریکارخانه1/8351,820 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 0/5220/56 متریکارخانه1/6151,820 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 0/5200/56 متریکارخانه1/4651,820 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 0/5190/56 متریکارخانه1/3951,820 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 0/5180/56 متریکارخانه1/3151,820 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 0/5160/56 متریکارخانه1/1751,840 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 0/5130/56 متریکارخانه1/0251,870 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 0/5130/56 متریکارخانه0/9551,870 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 0/5120/56 متریکارخانه0/8851,870 تومان
لوله مبلی 10 ضخامت 0/5100/56 متریکارخانه0/7352,730 تومان
قیمت لوله ضخامت0.6
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)قیمتعملیات
لوله مبلی 35 ضخامت 0/6350/66 متریکارخانه3/0750,000 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 0/6320/66 متریکارخانه2/8050,000 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 0/6300/66 متریکارخانه2/6350,000 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 0/6280/66 متریکارخانه2/4550,000 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 0/6250/66 متریکارخانه2/1950,000 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 0/6220/66 متریکارخانه1/9350,000 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 0/6200/66 متریکارخانه1/7550,000 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 0/6190/66 متریکارخانه1/6650,000 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 0/6180/66 متریکارخانه1/5850,000 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 0/6160/66 متریکارخانه1/4050,020 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 0/6140/66 متریکارخانه1/2350,050 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 0/6130/66 متریکارخانه1/1450,050 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 0/6120/66 متریکارخانه1/0550,050 تومان
لوله مبلی 10 ضخامت 0/6100/66 متریکارخانه0/8850,910 تومان
قیمت لوله ضخامت0.7
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)قیمتعملیات
لوله مبلی 50 ضخامت 0/7500/76 متریکارخانه5/1149,100 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 0/7480/76 متریکارخانه4/9149,100 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 0/7460/76 متریکارخانه4/7049,100 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 0/7450/76 متریکارخانه4/6049,100 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 0/7420/76 متریکارخانه4/2949,100 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 0/7400/76 متریکارخانه4/0949,100 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 0/7380/76 متریکارخانه3/8849,100 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 0/7360/76 متریکارخانه3/6849,100 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 0/7350/76 متریکارخانه3/5849,100 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 0/7320/76 متریکارخانه3/2749,100 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 0/7300/76 متریکارخانه3/0749,100 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 0/7280/76 متریکارخانه2/8649,100 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 0/7250/76 متریکارخانه2/5649,100 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 0/7220/76 متریکارخانه2/2549,100 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 0/7200/76 متریکارخانه2/0449,100 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 0/7190/76 متریکارخانه1/9449,100 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 0/7180/76 متریکارخانه1/7449,100 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 0/7160/76 متریکارخانه1/6449,110 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 0/7140/76 متریکارخانه1/4349,140 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 0/7130/76 متریکارخانه1/3349,140 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 0/7120/76 متریکارخانه1/2349,140 تومان
لوله مبلی 10 ضخامت 0/7100/76 متریکارخانه1/0250,000 تومان
قیمت لوله ضخامت0.8
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)قیمتعملیات
لوله مبلی 60 ضخامت 0/8600/86 متریکارخانه7/0149,100 تومان
لوله مبلی 54 ضخامت 0/8540/86 متریکارخانه6/3149,100 تومان
لوله مبلی 50 ضخامت 0/8500/86 متریکارخانه5/8449,100 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 0/8480/86 متریکارخانه5/6149,100 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 0/8460/76 متریکارخانه5/3749,100 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 0/8450/86 متریکارخانه5/2649,100 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 0/8420/86 متریکارخانه4/9149,100 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 0/8400/86 متریکارخانه4/6749,100 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 0/8380/86 متریکارخانه4/4449,100 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 0/8360/86 متریکارخانه4/2149,100 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 0/8350/86 متریکارخانه4/0949,100 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 0/8320/86 متریکارخانه3/7449,100 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 0/8300/86 متریکارخانه3/5049,100 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 0/8280/86 متریکارخانه3/2749,100 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 0/8250/86 متریکارخانه2/9249,100 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 0/8220/86 متریکارخانه2/5749,100 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 0/8200/86 متریکارخانه2/3449,100 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 0/8190/86 متریکارخانه2/2249,100 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 0/8180/86 متریکارخانه2/1049,100 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 0/8160/86 متریکارخانه1/8749,110 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 0/8140/86 متریکارخانه1/6449,140 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 0/8130/86 متریکارخانه1/5249,140 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 0/8120/86 متریکارخانه1/4049,140 تومان
لوله مبلی 10 ضخامت 0/8100/86 متریکارخانه1/1750,000 تومان
قیمت لوله ضخامت0.9
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)قیمتعملیات
لوله مبلی 76 ضخامت 0/9760/96 متریکارخانه10/0049,100 تومان
لوله مبلی 60 ضخامت 0/9600/96 متریکارخانه7/8849,100 تومان
لوله مبلی 54 ضخامت 0/9540/96 متریکارخانه7/0149,100 تومان
لوله مبلی 50 ضخامت 0/9500/96 متریکارخانه6/5749,100 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 0/9480/96 متریکارخانه6/3149,100 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 0/9460/96 متریکارخانه6/0449,100 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 0/9450/96 متریکارخانه5/9149,100 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 0/9420/96 متریکارخانه5/5249,100 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 0/9400/96 متریکارخانه5/2649,100 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 0/9380/96 متریکارخانه4/9949,100 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 0/9360/96 متریکارخانه4/7349,100 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 0/9350/96 متریکارخانه4/6049,100 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 0/9320/96 متریکارخانه4/2149,100 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 0/9300/96 متریکارخانه3/9449,100 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 0/9280/96 متریکارخانه3/6849,100 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 0/9250/96 متریکارخانه3/2949,100 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 0/9220/96 متریکارخانه2/8949,100 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 0/9200/96 متریکارخانه2/6349,100 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 0/9190/96 متریکارخانه2/5049,100 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 0/9180/96 متریکارخانه2/3749,100 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 0/9160/96 متریکارخانه2/1049,110 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 0/9140/96 متریکارخانه1/8449,140 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 0/9130/96 متریکارخانه1/7149,140 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 0/9120/96 متریکارخانه1/5849,140 تومان
لوله مبلی 10 ضخامت 0/9100/96 متریکارخانه1/3150,000 تومان
لوله مبلی 8 ضخامت 0/980/96 متریکارخانه1/0556,370 تومان
لوله مبلی 6 ضخامت 0/960/96 متریکارخانه0/7961,820 تومان
قیمت لوله ضخامت 1
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)قیمتعملیات
لوله مبلی 76 ضخامت 17616 متریکارخانه11/1049,100 تومان
لوله مبلی 60 ضخامت 16016 متریکارخانه8/7649,100 تومان
لوله مبلی 54 ضخامت 15416 متریکارخانه7/8849,100 تومان
لوله مبلی 50 ضخامت 15016 متریکارخانه7/3049,100 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 14816 متریکارخانه7/0149,100 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 14616 متریکارخانه6/7249,100 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 14516 متریکارخانه6/5749,100 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 14216 متریکارخانه6/1349,100 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 14016 متریکارخانه5/8449,100 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 13816 متریکارخانه5/5549,100 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 13616 متریکارخانه5/2649,100 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 13516 متریکارخانه5/1149,100 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 13216 متریکارخانه4/6749,100 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 11016 متریکارخانه4/3849,100 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 12816 متریکارخانه4/0949,100 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 12516 متریکارخانه3/6549,100 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 12216 متریکارخانه3/2149,100 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 12016 متریکارخانه2/9249,100 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 11916 متریکارخانه2/7749,100 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 11816 متریکارخانه2/6349,100 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 11616 متریکارخانه2/3449,110 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 11416 متریکارخانه2/0449,140 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 11316 متریکارخانه1/9049,140 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 11216 متریکارخانه1/7549,140 تومان
لوله مبلی 10 ضخامت 11016 متریکارخانه1/4650,000 تومان
لوله مبلی 8 ضخامت 1816 متریکارخانه1/1756,370 تومان
لوله مبلی 6 ضخامت 1616 متریکارخانه0/8861,820 تومان
قیمت لوله ضخامت 1.25
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)قیمتعملیات
لوله مبلی 76 ضخامت 1/25761/256 متریکارخانه13/8749,100 تومان
لوله مبلی 60 ضخامت 1/25601/256 متریکارخانه10/9549,100 تومان
لوله مبلی 54 ضخامت 1/25541/256 متریکارخانه9/8649,100 تومان
لوله مبلی 50 ضخامت 1/25501/256 متریکارخانه9/1349,100 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 1/25481/256 متریکارخانه8/7649,100 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 1/25461/256 متریکارخانه8/4049,100 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 1/25451/256 متریکارخانه8/2149,100 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 1/25421/256 متریکارخانه7/6749,100 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 1/25401/256 متریکارخانه7/3049,100 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 1/25381/256 متریکارخانه6/9449,100 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 1/25361/256 متریکارخانه6/5749,100 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 1/25351/256 متریکارخانه6/3949,100 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 1/25321/256 متریکارخانه5/8449,100 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 1/25301/256 متریکارخانه5/4849,100 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 1/25281/256 متریکارخانه5/1149,100 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 1/25251/256 متریکارخانه4/5649,100 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 1/25221/256 متریکارخانه4/0249,100 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 1/25201/256 متریکارخانه3/6549,100 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 1/25191/256 متریکارخانه3/4749,100 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 1/25181/256 متریکارخانه3/2949,100 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 1/25121/256 متریکارخانه2/1949,140 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 1/25131/256 متریکارخانه2/3749,140 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 1/25141/256 متریکارخانه2/5649,140 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 1/25161/256 متریکارخانه2/9249,110 تومان
قیمت لوله ضخامت 1.5
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)قیمتعملیات
لوله مبلی 76 ضخامت 1/5761/56 متریکارخانه16/6549,100 تومان
لوله مبلی 60 ضخامت 1/5601/56 متریکارخانه13/1449,100 تومان
لوله مبلی 54 ضخامت 1/5541/56 متریکارخانه11/8349,100 تومان
لوله مبلی 50 ضخامت 1/5501/56 متریکارخانه10/9549,100 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 1/5481/56 متریکارخانه10/5149,100 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 1/5461/56 متریکارخانه10/0749,100 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 1/5451/56 متریکارخانه9/8649,100 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 1/5421/56 متریکارخانه9/2049,100 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 1/5401/56 متریکارخانه8/7649,100 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 1/5381/56 متریکارخانه8/3249,100 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 1/5361/56 متریکارخانه7/8849,100 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 1/5351/56 متریکارخانه7/6749,100 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 1/5321/56 متریکارخانه7/0149,100 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 1/5301/56 متریکارخانه6/5749,100 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 1/5281/56 متریکارخانه6/1349,100 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 1/5251/56 متریکارخانه5/4849,100 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 1/5221/56 متریکارخانه4/8249,100 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 1/5201/56 متریکارخانه4/3849,100 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 1/5191/56 متریکارخانه4/1649,100 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 1/5181/56 متریکارخانه3/9449,100 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 1/5161/56 متریکارخانه3/5049,110 تومان
قیمت لوله ضخامت 1.8
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)قیمتعملیات
لوله مبلی 76 ضخامت 1/8761/86 متریکارخانه20/0049,100 تومان
لوله مبلی 60 ضخامت 1/8601/86 متریکارخانه15/7749,100 تومان
لوله مبلی 54 ضخامت 1/8541/86 متریکارخانه14/1949,100 تومان
لوله مبلی 50 ضخامت 1/8501/86 متریکارخانه13/1449,100 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 1/8481/86 متریکارخانه12/6249,100 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 1/8461/86 متریکارخانه12/0949,100 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 1/8451/86 متریکارخانه11/8349,100 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 1/8421/86 متریکارخانه11/0449,100 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 1/8401/86 متریکارخانه10/5149,100 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 1/8381/86 متریکارخانه9/9949,100 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 1/8361/86 متریکارخانه9/4649,100 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 1/8351/86 متریکارخانه9/2049,100 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 1/8321/86 متریکارخانه8/4149,100 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 1/8301/86 متریکارخانه7/8849,100 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 1/8281/86 متریکارخانه7/3649,100 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 1/8251/86 متریکارخانه6/5749,100 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 1/8221/86 متریکارخانه5/7849,100 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 1/8201/86 متریکارخانه5/2649,100 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 1/8191/86 متریکارخانه4/9949,100 تومان
قیمت لوله ضخامت 2
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)قیمتعملیات
لوله مبلی 76 ضخامت 27626 متریکارخانه22/1949,100 تومان
لوله مبلی 60 ضخامت 26026 متریکارخانه17/5249,100 تومان
لوله مبلی 54 ضخامت 25426 متریکارخانه15/7749,100 تومان
لوله مبلی 50 ضخامت 25026 متریکارخانه14/6049,100 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 24826 متریکارخانه14/0249,100 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 24626 متریکارخانه13/4349,100 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 24526 متریکارخانه13/1449,100 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 24226 متریکارخانه12/2649,100 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 24026 متریکارخانه11/6849,100 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 23826 متریکارخانه11/1049,100 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 23626 متریکارخانه10/5149,100 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 23526 متریکارخانه10/2249,100 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 23226 متریکارخانه9/3449,100 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 23026 متریکارخانه8/7649,100 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 22826 متریکارخانه8/1849,100 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 22526 متریکارخانه7/3049,100 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 22226 متریکارخانه6/4249,100 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 22026 متریکارخانه5/8449,100 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 21926 متریکارخانه5/5549,100 تومان

 لوله مبلی یا لوله روغنی مبلی دارای ویژگی های فوق العاده ای نظیر جوش پذیری، فرم پذیری عالی در فرآیند های خم کاری و کشش، قابلیت کشش سرد و آبکاری و مقاومت عالی، باعث گستردگی استفاده از این محصول شده است، شرکت خاور صنعت هما تولید کننده انواع لوله های مبلی در ابعاد و ضخامت های مختلف و متنوع می باشد تا مشتریان بتوانند بسته به نیاز خود از این محصولات استفاده کنند.شما میتوانید در جداول بالا قیمت لوله مبلی را مشاهده کنید.

لوله مبلی
تولید لوله مبلی

لوله مبلی چیست؟

لوله مبلی یکی از انواع مقاطع فولادی است که از ورق های روغنی تولید شده است، و به همین دلیل در بازار به نام لوله روغنی نیز شناخته می شود. لوله های مبلی به دلیل مقاومت بالایی که دارند و در عین حال بسیار سبک هستند به این نام‌ها معروف شده اند.

لوله مبلی چیست؟
لوله مبلی تولید شده در کارخانه خاور صنعت هما

شکل لوله مبلی

لوله مبلی از انواع لوله فلزی است و در اصل به لوله ای گفته می شود که توسط نورد سرد و از ورق روغنی تولید شود. لو‌‌‌له مبلی از ورق های نازک و دارای ضخامت کم و به وسیله روش نورد سرد تولید می شود یا با جوشکاری مقاومت الکتریکی با فرکانس بالا تولید می گردند.

شکل لوله مبلی
لوله مبلی تولید شده در کارخانه خاور صنعت هما

جنس لوله مبلی

همانطور که همه ما در زندگی روزمره خود با انواع مختلف لوله و با مواد اولیه مختلفی رو به رو هستیم، از مهم ترین مواد اولیه در ساخت لوله ها میتوان به، پلاستیک، مس، آهن، آلمینیوم و… اشاره کرد که هر شخص بستگی به موارد استفاده میتواند از آن استفاده کند. اما تولیدات شرکت خاور صنعت هما لوله هایی با متریال ورق های روغنی است.

جنس لوله مبلی
لوله مبلی تولید شده در کارخانه خاور صنعت هما

مراحل تولید لوله مبلی

لوله مبلی از ورق روغنی تولید می شود. همچنین ورق روغنی، خود از ورق سیاه و پس از طی مراحلی چون اسید شویی، نورد کاری، آنیل کاری و پرداخت سطح تولید می گردد.

در مرحله اسید شویی، سطح ورق سیاه به وسیله اسید از آلودگی زدوده می شود. در مرحله نورد کاری ورق روغنی، که به نورد سرد هم معروف است ورق سیاه با فشار و کشش از غلتک های نورد عبور می کند و همین امر سبب کاهش ضخامت آن می شود.

در مرحله بعدی برای جلوگیری از اکسید شدن ورق در معرض هوا، سطح آن را با روغن می پوشانند و سپس بازپخت می شود.

در این مرحله رول های ورق به کارخانه های تولید کننده می رسد تا محصولات تولید شوند.

تولید لوله مبلی
لوله مبلی تولید شده در کارخانه خاور صنعت هما

واحد نواربری ورق؛ کلاف ورق روغنی به صورت اتوماتیک به عرض مورد نیاز بریده می شود.

واحد کلاف جمع کن؛ ورق نواربری شده مجددا به صورت رول در می آید.

واحد شکل دهی؛ ابتدا عبور از دو غلتک با نیروی بسیار زیاد برای صاف کردن ورق و گرفتن کلیه اعوجاج ها صورت می گیرد و سپس قرار گرفتن در مسیر مجموعه ای از قالب ها که به تدریج نوارهای ورق روغنی را به شکل مورد نیاز در می آورند. در واحد های شکل دهی ورق به صورت لوله در می آید.

واحد جوشکاری؛ درز ایجاد شده در لوله  با روش جوشکاری فرکانس بالا جوش داده می شود.

واحد خنک کاری؛ قسمت جوش داده شده برای داشت خواص مکانیکی مناسب می بایست با سرعت متوسطی سرد شوند تا بیش از حد نرم و یا ترد نشوند.

واحد برش؛ لوله  تولید شده به شاخه های شش متری برش داده و بسته بندی می گردند.در مرحله آخر مقطع تولید شده به طول شیش متر برش خورده و پس از کنترل کیفیت و تایید نهایی به انبار شرکت منتقل می شود.

ویژگی های لوله مبلی

لوله های مبلی از جمله پر استفاده ترین مقاطع فولادی هستند که این موضوع به دلیل ویژگی های منحصر به فردی است که این محصول دارد، حال در اینجا ما به چند مورد آن اشاره میکنیم.

 1. 1. قابل بازیافت بودن

این محصولات 100 درصد قابل بازیافت بوده و پیچیدگی های دیگر مقاطع فولادی برای بازیافت را ندارند.

 1. 2. مقرون به صرفه بودن

لوله های مبلی تاثیر زیادی در کاهش هزینه های شما دارند، چون مقاومت خوبی در برابر وزن بالا، خوردگی و فشار دارند، در نتیجه شما مجبور به تعویض و تعمیر مکرر آن ها نیستید. و از طرف دیگر به دلیل وجود ضخامت ها و ابعاد مختلف مصرف کنندگان بسته به نیاز خود از قطر و ضخامت مناسب استفاده می کنند.

 1. 3. جلو گیری از اتلاف انرژی و عایق حرارتی بودن

در مواردی که از لوله مبلی برای انتقال گرما یا انرژی استفاده می شود، افت و از دست رفتن آن ها به حداقل میزان ممکن می رسد، بنابراین می تواند لوله مقرون به صرفه ای برای خرید باشد.

 1. 4. مقاومت در برابر خوردگی

به دلیل استفاده از ورق های روغنی به عنوان ماده اولیه، این مقاطع فولادی مقاوت خوبی در برابر خوردگی و زنگ زدگی در طول زمان از خود نشان می دهد.

 1. 5. وزن کم

لوله های مبلی در مقایسه با دیگر لوله های صنعتی از وزن بسیار کمتری برخوردار هستند و همین موضوع سبب استفاده از این مقاطع فولادی در کار های هنری و تزئیناتی کرده است، و از آنجایی که تمامی مقاطع فولادی با واحد کیلوگرم به فروش می رسند برای خریداران نیز لوله های مبلی به صرفه تر است.

ابعاد لوله مبلی

شرکت خاور صنعت هما برای راحتی حال مصرف کنندگان همواره در تلاش بوده تا رنج گسترده ای از نیاز مصرف کنندگان خود را تامین کند، تولیدات لوله شرکت خاور صنعت هما از کوچک ترین سایز یعنی 6 میلی متر شروع شده و تا 60 میلی متر ادامه پیدا میکند.

ابعاد لوله مبلی

ضخامت لوله مبلی

در جهت رفاه حال مصرف کنندگان شرکت خاور صنعت هما در تلاش بوده تا محصولات خود را در ضخامت های مختلفی به دست مصرف کنندگان برساند، در نتیجه لوله های مبلی از این قاعده مستثنی نیستند. ضخامت لوله های تولید شده در شرکت خاور صنعت هما از 0/3  میلی متر شروع شده و تا 2 میلی متر ادامه پیدا میکند.

ضخامت لوله مبلی

موارد استفاده از لوله مبلی

به دلیل ویژگی های زیاد و منحصر به فرد این محصول که قبلا گفته شد، این مقطع فولادی در صنایع مختلف و گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد که به اختصار به چند مورد آن اشاره میکنیم.

 1. صنایع هوایی: بعنوان بخشی از درایو های پنوماتیک سیستم های هیدرولیک
 2. خودروسازی و کشتی سازی: تهیه محفظه های انتقال بدون فشار و دیواره نازک
 3. مبلمان و لوازم خانگی: لوازم آشپزخانه، پایه های و دسته های مبل، میز، قفسه و غیره
 4. صنایع پزشکی: استفاده در سیستم های کاتِتر، تجهیزات آزمایشگاهی، ابزار جراحی و اداوات تشخیصی
 5. صنایع تولیدی: پردازش شیمیایی، خطوط سوخت، بسته بندی، کد گذاری، مهاربندی و غیره
 6. صنایع نظامی: نوع خاصی از لوله های مبلی بر اساس استاندارد های نظامی ساخته می شوند که ممکن است در کاربرد هایی مثل کنترل و مهار وسایل نقلیه نظامی، شرایط لازم را فراهم نمایند.
 7. کار های هنری و تزئیناتی: مثل ساختن لوستر و یا میز تلوزیون و ….
موارد استفاده از لوله مبلی
موارد استفاده از لوله مبلی

جدول وزنی لوله مبلی

جدول وزنی لوله روغنی
جدول وزنی لوله روغنی با ابعاد و ضخامت های متفاوت

 

تاریخچه لوله سبک مبلی

بشر همواره از دیرباز برای راحت کردن زندگی خود دست به ساخت و ابداعات وسایل جدید میکرده است. دایره جزو کارامد ترین شکل های هندسی بوده چه برای حمل و نقل با استفاده از چرخ و چه برای جا به جایی مواد به وسیله لوله.

بدون تردید اولین لوله ها از جنس چوب بوده و سیر تکامل لوله تا به امروز ادامه داشته و بشر در هر دوره ای بسته به نیاز خود از مواد اولیه مناسبی استفاده می کرده است. استفاده از ورق های روغنی به عنوان ماده اولیه به اوایل قرن 18 میلادی باز میگردد، دقیقا همان جایی که مهندسان متوجه خواص شگرف ورق های روغنی شدند و تصمیم به بست و گسترش آن گرفتند.

دلیل نوسنات قیمت لوله روغنی

قیمت فلزات و مقاطع فولادی در کشور ما همواره دارای نوسان بوده و لوله های مبلی نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند، نوسانات قیمتی به عوامل گوناگونی مثل نرخ ارز، عرضه و تقاضا، وزن، هزینه تولید و …. بستگی دارد.

از دیگر عوامل موثر بر قیمت لوله مبلی می توان به کیفیت ساخت و کیفیت ورق استفاده شده در این محصولات اشاره کرد که هر کارخانه تولید کننده این محصول از استاندارد های مد نظر خود پیروی می کند،  شرکت خاور صنعت هما همواره در تلاش بوده تا با ارائه محصول با کیفیت و با قیمت مناسب رضایت خاطر مشتریان خود را جلب کند.

فروش لوله روغنی

شرکت خاور صنعت هما با کادر مجرب و کارآمد خود در تلاش است تا رضایت حداکثری مشتریان خود را جلب کند. لوله های مبلی تولید شده در شرکت خاور صنعت هما از کیفیت بسیار بالا و قیمت لوله مبلی مناسب برخوردار بوده تا خاطره خوشی را از محصولات ما در ذهن شما به یادگار بگذارد.

اطلاعات بیشتر ...