سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله استیل ضخامت 0.4
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله استیل 18 ضخامت 0/4180/46 متریکارخانه0/176کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 17/2 ضخامت 0/417/20/46 متریکارخانه0/168کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 16 ضخامت 0/4160/46 متریکارخانه0/156کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت لوله استیل ضخامت 0.5
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله استیل 25 ضخامت 0/5250/56 متریکارخانه0/311کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 22 ضخامت 0/5220/56 متریکارخانه0/267کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 20 ضخامت 0/5200/56 متریکارخانه0/244کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 19 ضخامت 0/5190/56 متریکارخانه0/232کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 18 ضخامت 0/5180/56 متریکارخانه0/219کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 17/2 ضخامت 0/517/20/56 متریکارخانه0/209کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 16 ضخامت 0/5160/56 متریکارخانه0/194کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت لوله استیل ضخامت 0.6
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله استیل 25 ضخامت 0/6250/66 متریکارخانه0/377کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 22 ضخامت 0/6220/66 متریکارخانه0/32کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 20 ضخامت 0/6200/66 متریکارخانه0/291کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 19 ضخامت 0/6190/66 متریکارخانه0/276کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 18 ضخامت 0/6180/66 متریکارخانه0/261کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 17/2 ضخامت 0/617/20/66 متریکارخانه0/249کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 16 ضخامت 0/6160/66 متریکارخانه0/231کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت لوله استیل ضخامت 0.7
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله استیل 25 ضخامت 0/7250/76 متریکارخانه0/432کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 22 ضخامت 0/7220/76 متریکارخانه0/371کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 20 ضخامت 0/7200/76 متریکارخانه0/338کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 19 ضخامت 0/7190/76 متریکارخانه0/321کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 18 ضخامت 0/7180/76 متریکارخانه0/303کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 17/2 ضخامت 0/717/20/76 متریکارخانه0/289کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 16 ضخامت 0/7160/76 متریکارخانه0/268کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت لوله استیل ضخامت 0.8
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله استیل 25 ضخامت 0/8250/86 متریکارخانه0/492کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 22 ضخامت 0/8220/86 متریکارخانه0/422کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 20 ضخامت 0/8200/86 متریکارخانه0/385کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 19 ضخامت 0/8190/86 متریکارخانه0/365کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 18 ضخامت 0/8180/86 متریکارخانه0/345کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 17/2 ضخامت 0/817/20/86 متریکارخانه0/329کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 16 ضخامت 0/8160/86 متریکارخانه0/304کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت لوله استیل ضخامت 1
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله استیل 25 ضخامت 12516 متریکارخانه0/61کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 22 ضخامت 12216 متریکارخانه0/523کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 20 ضخامت 12016 متریکارخانه0/473کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 19 ضخامت 11916 متریکارخانه0/45کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 18 ضخامت 11816 متریکارخانه0/426کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت لوله استیل ضخامت 1.2
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله استیل 43 ضخامت 1/2431/26 متریکارخانه1/249کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 41 ضخامت 1/2411/26 متریکارخانه1/16کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 40 ضخامت 1/2401/26 متریکارخانه1/156کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 38 ضخامت 1/2381/26 متریکارخانه1/106کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 35 ضخامت 1/2351/26 متریکارخانه1/01کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 34 ضخامت 1/2341/26 متریکارخانه0/98کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 33 ضخامت 1/2331/26 متریکارخانه0/951کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 29 ضخامت 1/2291/26 متریکارخانه0/831کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 28 ضخامت 1/2281/26 متریکارخانه0/805کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 25 ضخامت 1/2251/26 متریکارخانه0/726کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 22 ضخامت 1/2221/26 متریکارخانه0/625کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 20 ضخامت 1/2201/26 متریکارخانه0/562کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 19 ضخامت 1/2191/26 متریکارخانه0/534کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 18 ضخامت 1/2181/26 متریکارخانه0/514کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت لوله استیل ضخامت 1.6
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله استیل 76 ضخامت 1/6761/66 متریکارخانه2/98کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 70 ضخامت 1/6701/66 متریکارخانه2/726کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 63/5 ضخامت 1/663/51/66 متریکارخانه3/078کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 53 ضخامت 1/6531/66 متریکارخانه1/954کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 52 ضخامت 1/6521/66 متریکارخانه2کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 51 ضخامت 1/6511/66 متریکارخانه1/97کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 50/8 ضخامت 1/650/81/66 متریکارخانه1/986کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 43 ضخامت 1/6431/66 متریکارخانه1/573کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 41 ضخامت 1/6411/66 متریکارخانه1/504کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 40 ضخامت 1/6401/66 متریکارخانه1/5کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 38 ضخامت 1/6381/66 متریکارخانه1/456کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 35 ضخامت 1/6351/66 متریکارخانه1/278کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 34 ضخامت 1/6341/66 متریکارخانه1/241کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 33 ضخامت 1/6331/66 متریکارخانه1/183کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 29 ضخامت 1/6291/66 متریکارخانه1/048کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 28 ضخامت 1/6281/66 متریکارخانه1/052کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 25 ضخامت 1/6251/66 متریکارخانه0/952کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 22 ضخامت 1/6221/66 متریکارخانه0/77کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 20 ضخامت 1/6201/66 متریکارخانه0/733کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 19 ضخامت 1/6191/66 متریکارخانه0/696کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 18 ضخامت 1/6181/66 متریکارخانه0/62کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت لوله استیل ضخامت 2
نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله استیل 76 ضخامت 27626 متریکارخانه3/705کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 70 ضخامت 27026 متریکارخانه3/31کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 63/5 ضخامت 263/526 متریکارخانه4/788کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 53 ضخامت 25326 متریکارخانه2/451کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 52 ضخامت 25226 متریکارخانه2/491کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 51 ضخامت 25126 متریکارخانه2/441کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 50/8 ضخامت 250/826 متریکارخانه2/44کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 43 ضخامت 24326 متریکارخانه2/043کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 41 ضخامت 24126 متریکارخانه1/943کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 40 ضخامت 24026 متریکارخانه1/893کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 38 ضخامت 23826 متریکارخانه1/8کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 35 ضخامت 23526 متریکارخانه1/644کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 34 ضخامت 23426 متریکارخانه1/594کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 33 ضخامت 23326 متریکارخانه1/544کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 29 ضخامت 22926 متریکارخانه1/345کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 28 ضخامت 22826 متریکارخانه1/295کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 25 ضخامت 22526 متریکارخانه1/17کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 22 ضخامت 22226 متریکارخانه0/996کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 20 ضخامت 22026 متریکارخانه0/896کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 19 ضخامت 21926 متریکارخانه0/85کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 18 ضخامت 21826 متریکارخانه0/65کیلوگرمتماس بگیرید