سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت پروفیل مبلی با ضخامت 1/8

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1/880*401/86 متریکارخانه20/09کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1/860*401/86 متریکارخانه16/74کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1/860*301/86 متریکارخانه15/07کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1/860*201/86 متریکارخانه13/39کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 1/860*101/86 متریکارخانه6/70کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1/850*501/86 متریکارخانه16/74کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1/830*501/86 متریکارخانه13/39کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 1/850*251/86 متریکارخانه12/56کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 1/850*101/86 متریکارخانه5/02کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1/840*401/86 متریکارخانه13/39کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1/840*201/86 متریکارخانه10/04کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 1/840*101/86 متریکارخانه5/02کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1/830*301/86 متریکارخانه10/04کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1/830*201/86 متریکارخانه8/37کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 1/830*101/86 متریکارخانه14/19کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1/825*251/86 متریکارخانه8/37کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 1/825*151/86 متریکارخانه8/79کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1/8251/86 متریکارخانه5/86کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1/820*101/86 متریکارخانه4/69کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1/820*201/86 متریکارخانه6/70کیلوگرم49,100 تومان