سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت پروفیل مبلی با ضخامت 0/8

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 0/880*400/86 متریکارخانه8/93کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 0/860*400/86 متریکارخانه7/44کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 0/860*300/86 متریکارخانه6/70کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 0/860*200/86 متریکارخانه5/86کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 0/860*100/86 متریکارخانه2/98کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 0/850*500/86 متریکارخانه7/44کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 0/830*500/86 متریکارخانه5/95کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 0/850*250/86 متریکارخانه5/58کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 0/850*100/86 متریکارخانه2/23کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0/840*400/86 متریکارخانه5/95کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 0/840*200/86 متریکارخانه4/46کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 0/840*100/86 متریکارخانه2/23کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0/830*300/86 متریکارخانه5/02کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0/830*300/86 متریکارخانه4/46کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 0/830*200/86 متریکارخانه3/72کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 0/830*100/86 متریکارخانه1/86کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 0/825*250/86 متریکارخانه3/72کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 0/825*150/86 متریکارخانه3/91کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 0/825*100/86 متریکارخانه2/60کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 0/820*100/86 متریکارخانه2/08کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0/820*200/86 متریکارخانه2/98کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 0/819*190/86 متریکارخانه2/83کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 0/816*160/86 متریکارخانه2/38کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 0/814*200/86 متریکارخانه2/08کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 12/5*12/5 ضخامت 0/812/5*12/50/86 متریکارخانه1/86کیلوگرم52,728 تومان
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 0/810*100/86 متریکارخانه1/49کیلوگرم52,773 تومان