سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت پروفیل مبلی با ضخامت 0/9

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 0/980*400/96 متریکارخانه10/04کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 0/960*400/96 متریکارخانه8/73کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 0/960*300/96 متریکارخانه7/53کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 0/960*200/96 متریکارخانه6/70کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 0/960*100/96 متریکارخانه3/35کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 0/950*500/96 متریکارخانه8/37کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 0/930*500/96 متریکارخانه6/70کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 0/950*250/96 متریکارخانه6/28کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 0/950*100/96 متریکارخانه2/51کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0/940*400/96 متریکارخانه6/70کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 0/940*200/96 متریکارخانه5/02کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 0/940*100/96 متریکارخانه2/51کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0/930*300/96 متریکارخانه5/58کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 0/930*200/96 متریکارخانه14/19کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 0/930*100/96 متریکارخانه2/09کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 0/925*250/96 متریکارخانه14/19کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 0/925*150/96 متریکارخانه4/39کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 0/925*100/96 متریکارخانه2/93کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 0/920*100/96 متریکارخانه2/34کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0/920*200/96 متریکارخانه3/35کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 0/919*190/96 متریکارخانه3/18کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 0/916*160/96 متریکارخانه2/68کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 0/914*200/96 متریکارخانه2/85کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 12/5*12/5 ضخامت 0/912/5*12/50/96 متریکارخانه2/09کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 0/910*100/96 متریکارخانه1/67کیلوگرم49,140 تومان