سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله مبلی با ضخامت 0/6

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله مبلی 35 ضخامت 0/6350/66 متریکارخانه3/07کیلوگرم41,284 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 0/6320/66 متریکارخانه2/80کیلوگرم41,284 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 0/6300/66 متریکارخانه2/63کیلوگرم41,284 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 0/6280/66 متریکارخانه2/45کیلوگرم41,284 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 0/6250/66 متریکارخانه2/19کیلوگرم41,284 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 0/6220/66 متریکارخانه1/93کیلوگرم41,284 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 0/6200/66 متریکارخانه1/75کیلوگرم41,284 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 0/6190/66 متریکارخانه1/66کیلوگرم41,284 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 0/6180/66 متریکارخانه1/58کیلوگرم41,284 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 0/6160/66 متریکارخانه1/40کیلوگرم41,303 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 0/6140/66 متریکارخانه1/23کیلوگرم41,330 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 0/6130/66 متریکارخانه1/14کیلوگرم41,330 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 0/6120/66 متریکارخانه1/05کیلوگرم41,330 تومان
لوله مبلی 10 ضخامت 0/6100/66 متریکارخانه0/88کیلوگرم42,202 تومان