سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت پروفیل مبلی با ضخامت 1/25

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 1/2580*401/256 متریکارخانه13/95کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1/2560*401/256 متریکارخانه11/63کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 1/2560*301/256 متریکارخانه10/46کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1/2560*201/256 متریکارخانه9/30کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 1/2560*101/256 متریکارخانه4/65کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 1/2550*501/256 متریکارخانه11/63کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1/2530*501/256 متریکارخانه9/30کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 1/2550*251/256 متریکارخانه8/72کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 1/2550*101/256 متریکارخانه3/49کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1/2540*401/256 متریکارخانه9/30کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1/2540*201/256 متریکارخانه6/98کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 1/2540*101/256 متریکارخانه4/46کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1/2530*301/256 متریکارخانه6/98کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1/2530*201/256 متریکارخانه5/81کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 1/2530*101/256 متریکارخانه2/91کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1/2525*251/256 متریکارخانه5/81کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 1/2525*151/256 متریکارخانه6/10کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1/2525*101/256 متریکارخانه4/07کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1/2520*101/256 متریکارخانه3/26کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1/2520*201/256 متریکارخانه4/65کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 1/2519*191/256 متریکارخانه4/42کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 1/2516*161/256 متریکارخانه3/72کیلوگرم49,100 تومان
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 1/2514*201/256 متریکارخانه3/95کیلوگرم49,100 تومان