سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله مبلی با ضخامت 0/9

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله مبلی 76 ضخامت 0/9760/96 متریکارخانه10/00کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 60 ضخامت 0/9600/96 متریکارخانه7/88کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 54 ضخامت 0/9540/96 متریکارخانه7/01کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 50 ضخامت 0/9500/96 متریکارخانه6/57کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 0/9480/96 متریکارخانه6/31کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 0/9460/96 متریکارخانه6/04کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 0/9450/96 متریکارخانه5/91کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 0/9420/96 متریکارخانه5/52کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 0/9400/96 متریکارخانه5/26کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 0/9380/96 متریکارخانه4/99کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 0/9360/96 متریکارخانه4/73کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 0/9350/96 متریکارخانه4/60کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 0/9320/96 متریکارخانه4/21کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 0/9300/96 متریکارخانه3/94کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 0/9280/96 متریکارخانه3/68کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 0/9250/96 متریکارخانه3/29کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 0/9220/96 متریکارخانه2/89کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 0/9200/96 متریکارخانه2/63کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 0/9190/96 متریکارخانه2/50کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 0/9180/96 متریکارخانه2/37کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 0/9160/96 متریکارخانه2/10کیلوگرم40,385 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 0/9140/96 متریکارخانه1/84کیلوگرم40,413 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 0/9130/96 متریکارخانه1/71کیلوگرم40,413 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 0/9120/96 متریکارخانه1/58کیلوگرم40,413 تومان
لوله مبلی 10 ضخامت 0/9100/96 متریکارخانه1/31کیلوگرم41,284 تومان
لوله مبلی 8 ضخامت 0/980/96 متریکارخانه1/05کیلوگرم51,376 تومان
لوله مبلی 6 ضخامت 0/960/96 متریکارخانه0/79کیلوگرم56,881 تومان