سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت پروفیل مبلی با ضخامت 0/7

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 0/780*400/76 متریکارخانه7/81کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 0/760*400/76 متریکارخانه6/51کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 0/760*300/76 متریکارخانه5/86کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 0/760*200/76 متریکارخانه5/21کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 0/760*100/76 متریکارخانه2/60کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 0/750*500/76 متریکارخانه6/51کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 0/730*500/76 متریکارخانه5/21کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 0/750*250/76 متریکارخانه4/88کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 0/750*100/76 متریکارخانه1/95کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 0/740*400/76 متریکارخانه5/21کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 0/740*200/76 متریکارخانه3/91کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 0/740*100/76 متریکارخانه1/95کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 0/730*300/76 متریکارخانه3/91کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 0/730*200/76 متریکارخانه3/26کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 0/730*100/76 متریکارخانه1/63کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 0/725*250/76 متریکارخانه3/26کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 0/725*150/76 متریکارخانه3/42کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 0/725*100/76 متریکارخانه2/28کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 0/720*100/76 متریکارخانه1/82کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 0/720*200/76 متریکارخانه2/60کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 0/719*190/76 متریکارخانه2/47کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 0/716*160/76 متریکارخانه2/08کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 0/714*200/76 متریکارخانه2/21کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 12/5*12/5 ضخامت 0/712/5*12/50/76 متریکارخانه1/63کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 0/710*100/76 متریکارخانه1/30کیلوگرم50,050 تومان
پروفیل مبلی 14*20 ضخامت 0/714*200/76 متریکارخانه2/21کیلوگرم50,000 تومان