سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله بیضی روغنی با ضخامت 0/8

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله بیضی 11*54 ضخامت 0/811*540/86 متریکارخانه7/59کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 32*50 ضخامت 0/832*500/86 متریکارخانه9/58کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 19*47 ضخامت 0/819*470/86 متریکارخانه7/71کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 23*45 ضخامت 0/823*450/86 متریکارخانه8/69کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 21*41 ضخامت 0/821*410/86 متریکارخانه7/24کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 26*40 ضخامت 0/826*400/86 متریکارخانه7/71کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*40 ضخامت 0/820*400/86 متریکارخانه7/01کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 22*38 ضخامت 0/822*380/86 متریکارخانه7/01کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*37 ضخامت 0/820*370/86 متریکارخانه6/66کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 16*31 ضخامت 0/831*160/86 متریکارخانه5/49کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 15*30 ضخامت 0/830*150/86 متریکارخانه5/26کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 18/9*26/3 ضخامت 0/826/3*18/90/86 متریکارخانه7/17کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 15*26 ضخامت 0/815*260/86 متریکارخانه5/62کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 12*25 ضخامت 0/812*250/86 متریکارخانه4/32کیلوگرم49,100 تومان