سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله بیضی روغنی با ضخامت 0/9

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله بیضی 11*54 ضخامت 0/911*540/96 متریکارخانه7/59کیلوگرم50,000 تومان
لوله بیضی 32*50 ضخامت 0/932*500/96 متریکارخانه10/78کیلوگرم50,000 تومان
لوله بیضی 19*47 ضخامت 0/919*470/96 متریکارخانه8/67کیلوگرم50,000 تومان
لوله بیضی 23*45 ضخامت 0/923*450/96 متریکارخانه9/78کیلوگرم50,000 تومان
لوله بیضی 21*41 ضخامت 0/921*410/96 متریکارخانه8/15کیلوگرم50,000 تومان
لوله بیضی 26*40 ضخامت 0/926*400/96 متریکارخانه8/67کیلوگرم50,000 تومان
لوله بیضی 20*40 ضخامت 0/920*400/96 متریکارخانه7/88کیلوگرم50,000 تومان
لوله بیضی 22*38 ضخامت 0/922*380/96 متریکارخانه7/88کیلوگرم50,000 تومان
لوله بیضی 20*37 ضخامت 0/920*370/96 متریکارخانه7/49کیلوگرم50,000 تومان
لوله بیضی 16*31 ضخامت 0/931*160/96 متریکارخانه6/18کیلوگرم50,000 تومان
لوله بیضی 15*30 ضخامت 0/930*150/96 متریکارخانه5/91کیلوگرم50,000 تومان
لوله بیضی 18/9*26/3 ضخامت 0/926/3*18/90/96 متریکارخانه8/07کیلوگرم50,000 تومان
لوله بیضی 15*26 ضخامت 0/915*260/96 متریکارخانه6/32کیلوگرم50,000 تومان
لوله بیضی 12*25 ضخامت 0/912*250/96 متریکارخانه4/86کیلوگرم50,000 تومان