سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله بیضی روغنی با ضخامت 1/25

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله بیضی 11*54 ضخامت 1/2511*541/256 متریکارخانه11/86کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 32*50 ضخامت 1/2532*501/256 متریکارخانه14/97کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 19*47 ضخامت 1/2519*471/256 متریکارخانه12/05کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 23*45 ضخامت 1/2523*451/256 متریکارخانه13/58کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 21*41 ضخامت 1/2521*411/256 متریکارخانه11/32کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 26*40 ضخامت 1/2526*401/256 متریکارخانه9/64کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*40 ضخامت 1/2520*401/256 متریکارخانه10/95کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 22*38 ضخامت 1/2522*381/256 متریکارخانه10/95کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*37 ضخامت 1/2520*371/256 متریکارخانه10/40کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 16*31 ضخامت 1/2531*161/256 متریکارخانه8/58کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 15*30 ضخامت 1/2530*151/256 متریکارخانه8/21کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 18/9*26/3 ضخامت 1/2526/3*18/91/256 متریکارخانه11/21کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 15*26 ضخامت 1/2515*261/256 متریکارخانه8/78کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی12*25 ضخامت 1/2512*251/256 متریکارخانه6/75کیلوگرم49,100 تومان